§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen SCALA, forkortet FS.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a. At afvikle koncerter/events med nationale og internationale kunstnere på så forskelligartede steder som muligt, for at udbrede og nyde den musik som SCALA gruppen på ethvert givent tidspunkt finder interessant. Som arbejdsmetode sigtes der efter at parre kunstnere og venues på en måde der giver hvert enkelt event et særpræg. Et SCALA event sigter altid efter at give publikum, arrangører og kunstnere en unik oplevelse, der ikke kan eller skal gentages.

b. At udgive diverse kunstnere og SCALA medlemmers musik i fysiske formater og på digitale platforme.

c. At skabe et kollektiv af musikere der internt hjælper hinanden med promotion, booking, mix, mastering, instrumentering, udstyr, koncerter, kritik, sammenspil og udgivelser.§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves hver måned.§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af de 4 medlemmer: Alexander Rastén Rydberg, Martin Birket Smith, Rene Slot og Søren Uttenthal Nørbjerg.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse er opbygget således Formand: Kasper Houmøller Mortensen Næstformand: Søren Uttenthal Nørbjerg Kasserer: Alexander Rastén Rydberg Bestyrelsesmedlem: Martin Birket-Smith

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Som udgangspunkt holdes der et møde i bestyrelsen hver torsdag aften, på foreningens kontor: H. C. Andersens Boulevard 43, st. th. Ved behov aftales der internt i bestyrelsen øvrige møder.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der står for kommunikation med foreningens bank. Foreningen Scala har konto i Nordjyske Bank. Kasseren fører tillige foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Foreningen Scala er en non-profit forening. Ved tilfælde af økonomisk overskud i foreningen, vil overskuddet altid gå til at fremme foreningens aktiviteter.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved et flertal på 2/3 af foreningens medlemmer ved enhver given lejlighed.

Stk. 2. Vilkårene for opløsning af foreningen bestemmes på en opløsende generalforsamling. Eventuelle overskydende aktiver i foreningen doneres til ligesindede kulturelle foreninger.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens 3. generalforsamling den 21.09 2018.